Beleg je spaargeld in alle veiligheid en met een hoog rendement met Vita Flex 44.
?
Hulp nodig?
Gaan

Vita Flex 44

Smaken en kleuren verschillen ... Maar hoe zit dat bij spaarders en beleggers? Ook daar vind je alle mogelijke profielen! Sommige beleggers zijn vooral op zoek naar veilige producten. Anderen zijn bereid om meer risico te lopen in een poging om een hoger rendement te halen. Met Vita Flex 44 kan je die subtiele verhouding vinden zodat die het best met jouw beleggersprofiel overeenstemt. Lees hieronder hoe dat kan.

Wat houdt dit in voor u?

  • Een evenwicht tussen rendement en veiligheid
  • een diversificatie van uw belegging

Waar dient u op te letten?

  • Voor tak 21- en tak 23-producten worden beheerskosten aangerekend
  • Er is geen kapitaals- noch een rendementsgarantie voor tak 23-producten
 

Wanneer je voor Vita Flex 44 kiest, combineer je de troeven van tak 21 (veiligheid) met die van tak 23 (potentieel hoge rendementen). Op die manier kies je de juiste verhouding tussen veiligheid en prestaties voor jouw beleggingen - afhankelijk van je beleggersprofiel.

 

De troeven van Vita Flex 44?

 

1. Veiligheid dankzij Vita Flex 21... 

Vita Flex 21 is een tak 21-levensverzekering: dit wil zeggen dat ze een gewaarborgde interest biedt (momenteel 0,75%) op de nettopremie, en dit tot 31/12 van het lopende jaar.

En die gewaarborgde interest kan nog worden verhoogd door onze ristorno's leven die bij de overeenkomst komen*!

Bovendien profiteer je van een waarborg op jouw kapitaal.

2. ... en prestaties dankzij Vita Flex 23

Vita Flex 23 is een tak 23-levensverzekering: hiermee kan jij op een potentieel hoger rendement mikken, maar dan zonder garantie op het kapitaal en het rendement, die variëren afhankelijk van de marktomstandigheden. 

Afhankelijk van je profiel (dat wij samen opstellen), je gedrag ten overstaan van risico’s en je behoeften, kan je vrij kiezen - hoewel wij jou adviseren om rekening te houden met onze aanbevelingen - uit ons assortiment van 8 beleggingsfondsen FEDERALE FUND.

Onze financiële experts beheren 3 fondsen rechtstreeks:

Onze 5 andere fondsen beleggen in 5 onderliggende fondsen die door onze financiële specialisten werden geselecteerd en die door hooggekwalificeerde, externe specialisten worden beheerd:

Daarnaast werd een 9e fonds gecreëerd dat dient als toevluchtsoord voor de belegger of de spaarder in afwachting van een nieuwe toewijzing van zijn activa, en dit na toepassing van de optie 'beperking van het dynamische risico':

Aangezien de beleggingswijze van tak 23 geen bescherming biedt tegen het wisselvallige karakter van de markt, zou jij je volledige belegging of een deel ervan kunnen verliezen. Je kan dat risico beperken door te kiezen voor het mechanisme “Beperking van het dynamische risico” (Stop Loss).

Hier vind jij een overzicht van onze 9 fondsen . Meer gedetailleerde informatie vind je in de technische fiche onderaan deze pagina, die je kan downloaden.

3. Een dubbele flexibiliteit

Vita Flex 44 biedt jou flexibiliteit op twee niveaus: financieringswijze en toewijzing van premies.

Financieringswijze: Spaar- en Invest-formules
Met Vita Flex kies je tussen periodieke stortingen (Spaarformule) of één enkele storting (Invest-formule). Je kan ook, als je dat wenst, beide in dezelfde overeenkomst combineren. Jij bepaalt zelf het moment en de frequentie van je stortingen.

Toewijzing van premies: Vita Flex 21 en/of Vita Flex 23
Afhankelijk van je beleggersprofiel, je risicogedrag en je behoeften bepaal jij zelf het beschermingsniveau van jouw kapitaal: hoe hoger het aandeel van je belegging in tak 21, hoe hoger je bescherming.

En voor het tak 23-luik kies je zelf het (de) beleggingsfonds(en) waarvoor jij je premie wilt gebruiken.

Beslis je om je premies uitsluitend in Vita Flex 21 of in Vita Flex 23 te storten? Dan kan dat. Op elk moment beschik jij over de mogelijkheid om jouw reserve van het ene luik naar het andere over te brengen (tak 21 naar tak 23 of vice versa).

 

Belangrijk om weten

 

Meer informatie over hoe wij de risico's beperken, vind je hier.

Wil je een offerte ontvangen? Maak een afspraak in het dichtstbijzijnde kantoor!

 

Fiscaliteit

 

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de spaarder/belegger en kan in de toekomst wijzigen.

Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premie

Fiscaal regime: Deze verzekeringsovereenkomst geeft geen recht op een belastingvermindering (langetermijnsparen/pensioensparen).

Roerende voorheffing

Vita Flex 21:

  • Bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar na het aanvang nemen van de verzekeringsovereenkomst is het mogelijk dat een roerende voorheffing (30%) berekend op basis van een fictief rendement van 4,75% verschuldigd is. 
  • De roerende voorheffing is niet verschuldigd: 
    • bij een afkoop meer dan 8 jaar na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst; 
    • bij een afkoop wanneer een aanvullende overlijdenswaarborg werd genomen, op voorwaarde dat de verzekeringsnemer, de verzekerde en de begunstigde bij leven één en dezelfde persoon zijn en op voorwaarde dat de overlijdenswaarborg altijd meer dan of gelijk aan 130% van het totaal van de gestorte premies is.

Vita Flex 23: er hoeft geen roerende voorheffing te worden betaald in tak 23.

Een transparant overzicht van onze kosten

 

INSTAPKOSTEN:  0%

BEHEERSKOSTEN:

 

EXTERNE BELEGGINGSFONDSENFinanciële beheerskosten van de externe fondsen
FEDERALE - DNCA Invest Eurose - Flexible1,50%
FEDERALE - Invesco Balanced Risk Allocation Fund - Flexible1,50%
FEDERALE - Fidelity World - Equities1,50%
FEDERALE - Robeco Emerging Markets - Equities1,50%
FEDERALE - Schroder Global Climate Change - Equities1,50%
FEDERALE - Fidelity Euro Cash0,30%


 

INTERNE BELEGGINGSFONDSENFinanciële beheerskosten van de interne fondsen
FEDERALE - Euro Equities Growth2,20%
FEDERALE - Euro Bonds Opportunities1,50%
FEDERALE - Euro Real Estate Dynamic1,80%

 

ARBITRAGE- (OF SWITCH-)KOSTEN:

Arbitrage bestaat erin om de beleggingswijze te veranderen van de reeds samengestelde reserves. Er is arbitrage mogelijk tussen beleggingswijzen (Vita Flex 21 en Vita Flex 23) en/of tussen interne beleggingsfondsen.

Een transfer van reserves van Vita Flex 23 naar Vita Flex 21 brengt geen kosten met zich.
Een transfer van reserves van Vita Flex 21 naar Vita Flex 23 brengt kosten met zich mee die vergelijkbaar zijn met de afkoopkosten (zie hieronder). Een dergelijke transfer wordt om fiscale redenen afgeraden tijdens de eerste 8 jaar van de overeenkomst. 

Arbitrage tussen interne beleggingsfondsen is gratis (tot 2 arbitrages per jaar). Voor elke extra arbitrage worden wel kosten aangerekend (€ 100 per arbitrage).

AFKOOPKOSTEN: 

De verzekeringsnemer kan op elk moment beslissen om alle of een deel van zijn reserves af te kopen. In dat geval kunnen afkoopkosten, een financiële correctie en roerende voorheffing (zie rubriek 'fiscaliteit') verschuldigd zijn. Een totale afkoop beëindigt automatisch de verzekeringsovereenkomst. De afkoop gebeurt door een "aanvraag tot afkoop" in te vullen, te ondertekenen en te dateren. Die aanvraag kan de verzekeringsnemer aan de verzekeraar vragen. 

Voorafgaande informatie
De overeenkomst wordt opgesplitst in opeenvolgende en hernieuwbare periodes van 8 jaar vanaf de datum waarop ze van kracht wordt (de eerste periode loopt tot de 8ste verjaardag van de overeenkomst, de tweede periode van de 8ste tot 16de verjaardag van de overeenkomst, de derde periode van de 16de tot de 24ste verjaardag van de overeenkomst en zo verder voor de volledige looptijd van de overeenkomst). 

Afkoopkosten van de reserves die in tak 21 werden belegd
Die kosten bedragen maximaal: 
€ 75 (geïndexeerd volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen (09/2008 = 100%)) en: 

Het is ook mogelijk dat er een financiële correctie wordt toegepast. Die financiële correctie is afhankelijk van de evolutie van de rentevoeten op de markt.

Afkoopkosten van de reserves die in tak 23 werden belegd:
Die kosten bedragen maximaal: 
€ 75 (geïndexeerd volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen (09/2008 = 100%)) en:

Gemeenschappelijke bepalingen van de 2 compartimenten (tak 21 en tak 23):
In de volgende gevallen worden geen afkoopkosten aangerekend:


 

 

Wettelijke bepalingen

 

Op Vita Flex 44 is het Belgische recht van toepassing

Looptijd van de Vita Flex 44-overeenkomst: Onbepaald. De overeenkomst loopt af op het moment van de totale afkoop of het overlijden van de verzekerde.

Ontdek de segmentatiecriteria voor Vita Flex 44.

*De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.


Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

 

Iedere beslissing tot intekening op Vita Flex 44 moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de Essentiële-Informatiedocument, de productfiche, de algemene voorwaarden en de Technische fiches van de verschillende fondsen. Je vindt deze documenten hieronder. 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan